GDPR

Informačná povinnosť občianskeho združenia

Tanečný klub NOVUM, občianske združenie, P.O.Hviezdoslava 2331/58, 955 01 Topoľčany, IČO: 42041449

Poverená osoba: Matilda Roháčová - predseda OZ, mobil: 0903 238 576

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností občianskeho združenia Tanečný klub NOVUM ako prevádzkovateľa tanečného klubu (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely vedenia registrácie „Tanečníkov“ a na plnenie iných nevyhnutných činností súvisiacich s činnosťou tanečnej školy a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informáciách o účeloch spracúvania.

Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovania Vašich osobných údajov:

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím kontaktujte poverenú osobu.